HTML beschrijving attributen Algemene attributen


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


HTML 4.0 kent een aantal attributen, die aan de meeste elementen toegevoegd kan worden: de algemene attributen CLASS, ID, STYLE en TITLE en de internationalisatie attributen DIR en LANG. Deze attributen worden hierna beschreven.

Een overzicht van attributen, welke betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.


CLASS


HTML 4.0
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het CLASS attribuut wijst één of meer class-namen aan het element toe. Een class-naam kan onder meer gebruikt worden als selector bij het koppelen van een stijl aan het element.
De opbouw is:

CLASS="class-naam"

Wanneer meerdere class-namen worden gebruikt, dan worden deze gescheiden door een spatie. Het gebruik van meerdere class-namen wordt niet ondersteund door Microsoft Internet Explorer 3 en 4 en Netscape Navigator 4.

De class-naam is hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat het uitmaakt of de class-naam in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven. Microsoft Internet Explorer wijkt evenwel af van deze regel en maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.
Door veel browsers worden alleen class-namen ondersteund, welke uitsluitend letters (A-Z of a-z), cijfers (0-9) en verbindingsstreepjes (-) bevatten.

Een class-naam mag meerdere keren in een document voorkomen en gelijktijdig voor verschillende elementen gebruikt worden.

Het CLASS attribuut kan toegevoegd worden aan alle elementen uit HTML 4.0, behalve aan BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE en TITLE.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het CLASS attribuut het onderdeel Stylesheets.


ID


HTML 4.0
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het ID attribuut wijst een uniek identificatiekenmerk aan een element toe. Het kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Een veel gebruikte is die als selector bij het koppelen van een stijl aan het element. Daarnaast kan het worden toegepast, wanneer vanuit een script naar het element verwezen moet worden. Ook kan het ID attribuut gelden als anker voor hyperlinks, vergelijkbaar met het NAME attribuut van het A element. Deze laatste mogelijkheid wordt echter nog nauwelijks ondersteund.
De opbouw is:

ID="id-waarde"

De id-waarde is hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat het uitmaakt of de id-waarde in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven. Microsoft Internet Explorer wijkt evenwel af van deze regel en maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.
De id-waarde moet beginnen met een letter (A-Z of a-z) en mag verder letters, cijfers (0-9), verbindingsstreepjes (-), underscores (_), dubbele punten (:) en punten (.) bevatten. Door veel browsers worden echter alleen id-waarden ondersteund, welke uitsluitend letters, cijfers en verbindingsstreepjes bevatten.

De id-waarde mag maar één keer in een document gebruikt worden en niet tegelijkertijd in hetzelfde document voorkomen als waarde van het NAME attribuut van het A element. Een uitzondering op dit laatste geldt wanneer de attributen NAME en ID gebruikt worden voor hetzelfde element: dan moet de waarde voor beide attributen hetzelfde zijn.

Het ID attribuut kan toegevoegd worden aan alle elementen uit HTML 4.0, behalve aan BASE, HEAD, HTML, META, SCRIPT, STYLE en TITLE.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het ID attribuut bij het toepassen van stijlen het onderdeel Stylesheets.


STYLE


HTML 4.0
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het STYLE attribuut kan gebruikt worden voor het definiëren van een inline stijl voor het element.
De opbouw is:

STYLE="stijldeclaratie"

Het STYLE attribuut kan toegevoegd worden aan alle elementen uit HTML 4.0, behalve aan BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE en TITLE.

Zie voor meer informatie over het gebruik van inline stijlen het onderdeel Stylesheets.


TITLE


HTML 2.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Met het TITLE attribuut kan een titel gegeven worden aan een element. Door een browser kan deze bijvoorbeeld weergegeven worden in de vorm van een tooltip. Vooral bij hyperlinks en objecten kan dat een nuttige toepassing zijn.
De opbouw is:

TITLE="waarde"

Het TITLE attribuut kan toegevoegd worden aan alle elementen uit HTML 4.0, behalve aan BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT en TITLE.

Wanneer het TITLE attribuut toegevoegd wordt aan het STYLE element, dan geeft het een naam aan het gedefinieerde stylesheet. Dat maakt het de gebruiker mogelijk te kiezen uit meerdere door de auteur gemaakte stijlen. Bij het LINK element kan het TITLE attribuut ook voor dit doel gebruikt worden.

De weergave als tooltip wordt ondersteund door Microsoft Internet Explorer vanaf versie 4.0, Mozilla, Netscape Navigator vanaf versie 6.0 en Opera vanaf versie 5.0.


DIR


HTML 4.0
IE 5.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.20
Het DIR attribuut wordt gebruikt om vast te leggen in welke richting de tekst van het element moet worden weergegeven. Je past het toe in situaties, waarin delen van de tekst een taal hebben, welke in de andere richting moet worden weergegeven dan de standaard taal van het document. Bijvoorbeeld als Arabische woorden zijn opgenomen in een document met Nederlandse tekst.
De opbouw is:

DIR="waarde"

Als waarden zijn mogelijk ltr (left to right) en rtl (right to left). De standaardwaarde is ltr.

Het DIR attribuut kan toegevoegd worden aan alle elementen uit HTML 4.0, behalve aan APPLET, BASE, BASEFONT, BR, FRAME, FRAMESET, HR, IFRAME, PARAM en SCRIPT.


LANG


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het LANG attribuut specificeert de taal van de inhoud van het element en van de waarden van de attributen. De voor een element opgegeven taal heeft ook betrekking op ingesloten elementen, voor zover hiervoor geen eigen LANG attribuut is opgenomen. Visuele browsers kunnen het LANG attribuut onder meer gebruiken bij het afbreken, de weergave van de letters en de keuze van het type aanhalings- en decimaaltekens. Daarnaast kan het attribuut gebruikt worden door zoekmachines bij het indexeren van een document op taal en door spraaksynthesizers bij het bepalen van de wijze waarop de tekst uitgesproken moet worden.
De opbouw is:

LANG="waarde"

Als waarden zijn onder meer de volgende taalcodes mogelijk: nl (Nederlands), en (Engels), en-US (US Engels), fr (Frans), de (Duits), it (Italiaans), es (Spaans), tr (Turks) en ar (Arabisch).

Het LANG attribuut kan toegevoegd worden aan alle elementen uit HTML 4.0, behalve aan APPLET, BASE, BASEFONT, BR, FRAME, FRAMESET, HR, IFRAME, PARAM en SCRIPT.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004