HTML Introductie in HTML


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: HTML | Elementen en attributen | Opbouw HTML-document | Extra mogelijkheden | HTML-document maken en controleren


Elementen en attributen

Elementen bestaan meestal uit tweetallen: een deel dat het element activeert en een deel dat de activering weer beëindigt. Zowel de activering (ook wel start tag genoemd) als de beëindiging (end tag) beginnen met het teken < en eindigen met het teken >. Tussen deze tekens staat de naam van het element. De activering en de beëindiging zijn hetzelfde, met uitzondering van de slash (/) voor de naam van het element in de beëindiging. Tussen de activering en beëindiging staat de inhoud, waarop het element betrekking heeft. Als voorbeeld de opbouw van een paragraaf met behulp van het P element.

<P>Deze tekst vormt een paragraaf.</P>

Een aantal elementen heeft geen inhoud. Voor deze lege elementen is het gebruik van de beëindiging verboden. Een voorbeeld is het HR element, waarmee horizontale lijnen opgenomen kunnen worden:

<HR>

Van sommige elementen mag de beëindiging worden weggelaten en in een heel enkel geval ook de activering. Voor de eenduidigheid wordt echter geadviseerd van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

De naam van een element is altijd hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of de naam in hoofdletters of in kleine letters worden geschreven.


Attributen zijn nadere specificaties van een element. Ze worden opgenomen in de activering van het element, voor het >-teken. Indien meerdere attributen aan het element worden toegevoegd, worden deze gescheiden door een spatie. In veel gevallen moet voor een attribuut een waarde worden opgegeven. Als voorbeeld wordt aan het eerder genoemde P element het ALIGN attribuut toegevoegd.

<P ALIGN="right">Deze paragraaf wordt rechts uitgelijnd.</P>

Ook aan lege elementen kunnen attributen worden toegevoegd. In het volgende voorbeeld gebeurt dat voor het HR element met de attributen SIZE en NOSHADE, waarbij NOSHADE een voorbeeld is van een attribuut dat geen waarde kent.

<HR SIZE="5" NOSHADE>

De naam van een attribuut is ook altijd hoofdletterongevoelig. Meestal geldt hetzelfde voor de waarde, maar er zijn enkele uitzonderingen.

De waarde van een attribuut wordt geplaatst tussen dubbele of enkele aanhalingstekens. Wanneer de waarde alleen bestaat uit letters (A-Z of a-z), cijfers (0-9), verbindingsstreepjes (-) en punten (.), zijn aanhalingstekens niet strikt noodzakelijk. Vanwege de uniformiteit wordt echter geadviseerd ook in die gevallen aanhalingstekens te gebruiken.

In deze handleiding wordt de HTML-code, net als in de voorbeelden hiervoor, weergegeven in een lettertype met een vaste letterafstand. De namen van elementen en attributen worden altijd in hoofdletters weergegeven, de waarden (tenzij anders vereist) altijd in kleine letters.


Vervolg: Opbouw HTML-documentInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 4 juli 2004